Privacy

Laatste herziening: 15 juli 2021

Deze privacyverklaring geeft u belangrijke informatie over de manier waarop Hologic, Inc. en onze groep van ondernemingen (samen ‘Hologic’, ‘we/wij’ of ‘ons/onze’) de persoonsgegevens die we online en offline verzamelen via onze diensten, verwerken.

Hologic bestaat uit Hologic, Inc. en de groep dochterondernemingen, die verschillende juridische entiteiten zijn. Deze toelichtingen worden opgesteld namens deze groep van entiteiten, zodat we met ‘Hologic’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ in deze privacyverklaring verwijzen naar de betrokken onderneming in de groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens zal worden vastgesteld wanneer u een product of een dienst aankoopt of met ons communiceert.

Gegevens over de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens verzameld via deze website vindt u hier.

Met de term ‘Diensten’ verwijzen we gezamenlijk naar:

 • het aanbieden van medische technologie en aanverwante diensten aan onze klanten, met inbegrip van technische ondersteuning (‘Klantenservice’);
 • de websites die wij bezitten en controleren en die verwijzen naar deze privacyverklaring (‘Websites’); en
 • interacties met potentiële klanten en activiteiten op het vlak van marketing en bedrijfsontwikkeling, met inbegrip van evenementen die we organiseren, sociale media waarop we actief zijn, en e-mails die we versturen (‘Marketingactiviteiten’).

Met de term ‘Persoonsgegevens’ bedoelen we gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren, of die redelijkerwijs verwijzen naar een persoon.

Hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken
Aanvullende toepassingen van persoonsgegevens
Hoe we persoonsgegevens delen
Gegevensbewaring
Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten
Gegevensbeveiliging
Rechten van betrokkenen
E-mailmarketing
Cookies
Links naar andere websites
Updates van deze privacyverklaring
Hoe u contact met ons kunt opnemen

Hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens over een aantal verschillende personen tijdens onze dienstverlening. Tot deze personen behoren onze klanten, potentiële klanten en anderen die geïnteresseerd kunnen zijn in onze producten en diensten, bezoekers aan onze kantoren, bezoekers aan onze websites, leveranciers en andere personen.

Klanten en potentiële klanten: De meeste van onze klanten en prospects zijn vennootschappen en gegevens over vennootschappen vormen geen persoonsgegevens. We verwerken wel persoonsgegevens over hun werknemers, vertegenwoordigers en andere persoonsgegevens die klanten en prospects ons verstrekken of die ze ons toelaten te verzamelen in hun naam.

We verzamelen de volgende persoonsgegevens in het kader van het verlenen van klantenservice en marketingactiviteiten:

 • Namen
 • Functietitels
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • Diagnostische loggegevens van toestellen voor oplossingen (maar geen patiëntengegevens)

We verkrijgen ook persoonsgegevens over personen die geïnteresseerd kunnen zijn in onze producten en diensten via derde partijen, zoals aanbieders die lijsten met potentiële klanten opstellen en organisatoren van congressen wanneer zij ons persoonsgegevens verstrekken over congresdeelnemers.

Onze rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met klantenservice en marketingactiviteiten zijn:

 • de naleving van wettelijke verplichtingen en professionele verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld transparantiewetgeving en codes van toepassing op de gezondheidssector);
 • de uitvoering van contracten;
 • het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen om:
  • te zorgen dat we onze klanten de best mogelijke service bieden,
  • personen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in onze technologie, producten en diensten,
  • aan bedrijfsontwikkeling en algemene marketing te doen, en
  • een goede werkrelatie met de professionele zorgverleners uit de gezondheidszorgsector uit te bouwen en in stand te houden;
 • uw toestemming, maar dan wijzen we er u op voorhand op dat we ons baseren op uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op onze mailinglijst).

Professionele zorgverleners: Bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten gaan we vaak om met professionele zorgverleners. In het kader van onze marketingactiviteiten kunnen met hen een overeenkomst sluiten dat ze opdrachten als consultant of gastspreker uitvoeren. We verzamelen de volgende persoonsgegevens over professionele zorgverleners:

 • Namen
 • Functietitels
 • E-mailadres
 • Professioneel adres
 • Telefoonnummer
 • Cv en loopbaangegevens
 • Financiële en fiscale informatie (wanneer we consultants en gastsprekers moeten vergoeden)

Onze rechtsgronden voor de verwerking van deze persoonsgegevens zijn:

 • de naleving van wettelijke verplichtingen en professionele verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld transparantiewetgeving en codes van toepassing op de gezondheidssector);
 • de uitvoering van contracten;
 • het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen om:
  • te zorgen dat we onze klanten de best mogelijke service bieden,
  • personen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in onze technologie, producten en diensten,
  • aan bedrijfsontwikkeling en algemene marketing te doen, en
  • een goede werkrelatie met de professionele zorgverleners uit de gezondheidszorgsector uit te bouwen en in stand te houden;
 • uw toestemming, maar dan wijzen we er u op voorhand op dat we ons baseren op uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op onze mailinglijst).

Bezoekers aan onze websites: We verzamelen bepaalde persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites. Doorgaans verzamelen we deze informatie rechtstreeks van u wanneer u webformulieren invult, communiceert met onze iStore, productdocumentatie downloadt, solliciteert voor een functie of intekent op en deelneemt aan onze medische educatieve diensten. In deze verscheidenheid van situaties op de websites verzamelen we:

 • Naam
 • Klantennummer
 • Naam van de vennootschap
 • Uw foto, als u ons die geeft
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • Tijdszone
 • Cv en loopbaangegevens als u solliciteert voor een functie bij ons
 • De producten en medische educatieve diensten waarvoor u belangstelling toont

De rechtsgronden waarop we ons baseren om deze informatie te verwerken zijn:

 • het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en verder te ontwikkelen, de exploitatie en de verbetering van de websites, het verlenen van de klantenservice en het opzetten van marketingactiviteiten; en
 • uw toestemming, maar dan wijzen we er u op voorhand op dat we ons baseren op uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op onze mailinglijst).

Bezoekers aan onze kantoren: We registreren de naam en de contactgegevens van bezoekers aan onze kantoren. Deze informatie wordt bijgehouden voor gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden en om gezondheids- en veiligheidsredenen, zodat we weten wie zich in het gebouw bevindt bij noodgevallen. Als u deelneemt aan een van onze evenementen waarbij we eten serveren, kunnen we over informatie over uw dieetvereisten beschikken.

De rechtsgronden waarop we ons baseren om deze persoonsgegevens te verwerken zijn:

 • de naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen om de veiligheid en beveiliging van onze werknemers en bezoekers te verzekeren.

Leveranciers en zakenpartners: We verwerken persoonsgegevens van leveranciers en zakenpartners bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van hun naam, contactgegevens, financiële informatie, fiscale informatie en informatie om hun identiteit te verifiëren. In het geval van leveranciers doen we dit om contact te kunnen opnemen in verband met de diensten die de leveranciers ons nu en in de toekomst verstrekken. In het geval van zakenpartners doen we dit om de relatie te ondersteunen, te doen groeien en te handhaven. In het geval van individuele leveranciers en zakenpartners houden we financiële informatie bij om facturen te kunnen betalen. Soms ontvangen we dit soort informatie van derden die ons de diensten aanbevelen.

De rechtsgronden waarop we ons baseren om deze persoonsgegevens te verwerken zijn:

 • de uitvoering van contracten;
 • de naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen om onze bedrijfsactiviteiten te beheren en uit te voeren en verder te ontwikkelen, ook via het inschakelen van leveranciers en zakenpartners.

Socialemediaplatformen: Socialemediakanalen, webpagina’s en blogs aangeboden in het kader van de dienstverleners aan de gebruikers van onze diensten (‘Sociale Media’) worden gehost door externe dienstverleners. Deze dienstverleners vragen doorgaans aan hun inschrijvers om persoonsgegevens te verstrekken, met inbegrip van hun naam en e-mailadres en andere soorten informatie. Deze persoonsgegevens worden niet verzameld door ons, maar kunnen worden gedeeld met ons. We gebruiken deze persoonsgegevens om onze onlinegemeenschappen te beheren en voor andere doeleinden zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.

Aanvullende toepassingen van persoonsgegevens

Naast de hierboven beschreven gebruikstoepassingen kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken voor de volgende doeleinden. Sommige van deze gebruikstoepassingen kunnen, onder bepaalde omstandigheden, gebaseerd zijn op uw toestemming, kunnen nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens u te vervullen, zijn nodig om onze gerechtvaardigde belangen bij de volgende bedrijfsactiviteiten na te streven of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen:

 • de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, het verlenen van de diensten en het beheer van uw accounts;
 • het opnemen van contact met u om uw verzoeken of vragen te beantwoorden;
 • het verwerken en afronden van uw transacties met inbegrip van, indien van toepassing, orderbevestiging en het leveren van goederen of diensten;
 • u nieuwsbrieven, artikels, waarschuwingen en mededelingen, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie die volgens ons interessant kan zijn voor u, bezorgen;
 • u marketinginformatie en andere informatie afgestemd op uw interesse bezorgen;
 • onderzoek, studies en gelijkaardige enquêtes uitvoeren om ons te helpen inzicht te krijgen in trends en behoeften van klanten;
 • uw interacties met ons onderzoeken en onze producten, diensten, programma’s en ons overig aanbod verbeteren;
 • het voorkomen, onderzoeken of kennis geven van fraude, illegale of criminele activiteit of van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van persoonlijke informatie, onze website of datasystemen; of de naleving van wettelijke verplichtingen; en
 • de tenuitvoerlegging van onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten.

Hoe we persoonsgegevens delen

We delen persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers.

Dienstverleners: We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan externe dienstverleners opdat ze ons diensten zoals websitehosting, professionele diensten met inbegrip van IT-diensten en aanverwante infrastructuur, klantenservice, bezorging van e-mails, auditing en andere gelijkaardige diensten kunnen leveren.

Verbonden ondernemingen: We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan onze verbonden ondernemingen voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring, met inbegrip van hun marketingdoeleinden, en om aan te sluiten bij ons doel u de superieure klantenservice en het gevoel van betrokkenheid te bieden die klanten wereldwijd van ons verwachten.

Erkende verdelers: In sommige regio’s verkopen we onze producten niet rechtstreeks aan klanten, maar via verdelers. In deze regio’s kunnen we persoonsgegevens bekendmaken om de diensten te kunnen verlenen, transacties af te werken, de levering van producten en garanties te kunnen aanpakken.

Voor het verlenen van de klantenservice: We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan derde partijen met het oog op de uitvoering van services waar u om vraagt of van functies waarvoor u het initiatief neemt, zoals wanneer u informatie en materiaal post op message boards en fora.

Bedrijfstransacties of gebeurtenissen: We kunnen uw informatie bekendmaken aan een derde partij in verband met een bedrijfsreorganisatie, een fusie, verkoop, joint venture, overdracht, transfer of andere schikking van onze volledige of gedeeltelijke bedrijfsactiviteiten, activa of kapitaal, inclusief met betrekking tot een faillissement of een gelijkaardige procedure.

Andere wettelijke redenen: Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken of bekendmaken wanneer we dat nodig of passend achten: (1) op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf; (2) om gevolg te geven aan verzoeken van openbare en overheidsautoriteiten met inbegrip van openbare en overheidsautoriteiten buiten uw land van verblijf; (3) om gevolg te geven aan dagvaardingen en andere juridische procedures; (4) om beschikbare rechtsmiddelen in te zetten of de schade die we lijden, te beperken; (5) om onze activiteiten en die van om het even welke van onze verbonden ondernemingen te beschermen; (6) om de rechten, privacy, veiligheid of bezittingen van Hologic, onze verbonden ondernemingen, u en anderen te beschermen; en (7) om onze algemene voorwaarden ten uitvoer te leggen.

Gegevensbewaring

We houden persoonsgegevens bij in overeenstemming met ons programma voor het bewaren van documentatie, zolang als nodig is voor de doelstellingen die werden uiteengezet in de privacyverklaring van Hologic, tenzij een langere periode noodzakelijk is krachtens de toepasselijke wet of nodig is om geschillen te beslechten of onze wettelijke rechten te beschermen, in overeenstemming met de principes zoals bepaald in artikel 5(1) van de GDPR.

De criteria die worden gebruikt om te bepalen hoelang uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, zijn afhankelijk van de rechtsgrondslag waaronder we dergelijke persoonsgegevens verwerken:

Gerechtvaardigde belangen Voor een redelijke periode op basis van het specifieke belang, rekening houdend met de fundamentele belangen en de rechten en vrijheden van de betrokkenen.
Contractuele noodzaak Voor de looptijd van het contract plus een beperkte aanvullende periode die nodig is om de wetgeving na te leven of die overeenstemt met de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen die kunnen voortvloeien uit de contractuele relatie.
Wettelijke verplichting Voor de periode waarin we wettelijk verplicht zijn om de informatie bij te houden.
Toestemming Voor de periode die nodig is om de onderliggende overeenkomst met u uit te voeren, met inachtneming van uw recht, onder bepaalde omstandigheden, om bepaalde van uw persoonsgegevens te laten schrappen (zie Rechten van de betrokkenen hierna).

We kunnen geconfronteerd worden met een dreigende rechtsvordering en in dat geval moeten we mogelijk een ‘legal hold’ toepassen waarbij de informatie langer dan onze gebruikelijke bewaartermijn wordt bijgehouden. In dat geval houden we de informatie bij tot de ‘legal hold’ is opgeheven, wat doorgaans betekent dat de vordering of de dreigende vordering is opgelost.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Elke informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen en verwerkt in en doorgegeven tussen een van de landen waarin Hologic en haar agenten, onderaannemers en verbonden organisaties kantoren hebben, om Hologic in staat te stellen om die informatie te benutten zoals vastgelegd in de privacyverklaring.

Niet al deze landen beschikken over gegevensbeschermingswetten die gelijkwaardig zijn aan degene die van kracht zijn in de EER. Om de beveiliging van uw persoonsgegevens buiten de EER te verzekeren, hebben we minstens een van de volgende beveiligingsmaatregelen ingevoerd of gegarandeerd:

 • door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen tussen elk van de entiteiten van Hologic die persoonsgegevens verwerken binnen het toepassingsgebied van de GDPR;
 • overdracht van persoonsgegevens naar landen die geacht worden een geschikt beveiligingsniveau voor persoonsgegevens te bieden volgens de Europese Commissie;

Gegevensbeveiliging

We proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om persoonsgegevens binnen Hologic te beschermen. Helaas kan van geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag gegarandeerd worden dat het altijd veilig is. Als u redenen hebt om te denken dat uw interactie met ons niet langer veilig verloopt, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen in overeenstemming met het punt ‘neem contact met ons op’ hierna.

Rechten van betrokkenen

Personen van wie we de persoonsgegevens verwerken op grond van de GDPR, hebben bepaalde wettelijke rechten, met inbegrip van het recht op toegang, gegevenswissing en overdraagbaarheid van gegevens, evenals het recht op rectificatie, het recht op een beperking van de verwerking, het recht om de toestemming te herroepen en het recht op bezwaar tegen de verwerking, zoals hierna wordt toegelicht.

Toegang: Personen hebben het recht om te weten of we hun persoonsgegevens verwerken en zo ja, om toegang te krijgen tot die gegevens en er een kopie van te krijgen, evenals informatie over de verwerking van die gegevens.

Rectificatie: Personen hebben het recht om hun persoonsgegevens zonder onnodig uitstel door ons te laten corrigeren of bijwerken wanneer ze onnauwkeurig of onvolledig zijn.

Beperking: Personen hebben het recht om de manieren waarop we hun persoonsgegevens verwerken, te beperken of te begrenzen wanneer ze de nauwkeurigheid van hun persoonsgegevens betwisten, wanneer wij op een illegale manier gegevens hebben verkregen, wanneer de persoon een bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens door ons (zie het recht op bezwaar hierna) en we overwegen of we moeten ophouden met de verwerking, of wanneer het niet langer nodig is voor ons om de persoonsgegevens te verwerken.

Bezwaar: Personen hebben het recht op bezwaar tegen onze verwerking van hun persoonsgegevens wanneer we ons voor onze rechtsgrondslag baseren op gerechtvaardigde belangen en hun rechten zwaarder doorwegen dan onze gerechtvaardigde belangen om hun persoonsgegevens te verwerken. Personen hebben ook het recht om bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van hun persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Herroeping van toestemming: Wanneer we ons baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, hebben personen het recht om hun toestemming te herroepen.

Gegevenswissing: Personen hebben het recht om te verzoeken om verwijdering of wissing van hun persoonsgegevens in een aantal situaties wanneer dat wettelijk verplicht is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, wanneer de persoon zijn toestemming heeft herroepen, of wanneer we ons baseren op gerechtvaardigde belangen als rechtsgrondslag en de rechten van de betrokkene zwaarder doorwegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

Overdraagbaarheid: Personen hebben het recht op een kopie van de persoonsgegevens die we over hen bijhouden in een gestructureerd machineleesbaar formaat en om die kopie te laten doorgeven aan een andere datacontroller. Dit recht geldt enkel wanneer we ons baseren op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst als rechtsgrondslag en wanneer de verwerking automatisch gebeurt.

Een klacht indienen: Personen kunnen ook een klacht over de manier waarop wij hun persoonsgegevens behandelen, indienen bij hun lokale toezichthoudende autoriteit.

E-mailmarketing

We kunnen u van tijd tot tijd relevante waarschuwingen en nieuwsbrieven sturen per e-mail. Om onze marketingactiviteiten te helpen verbeteren, ontvangen we vaak een bevestiging wanneer u een e-mail opent of klikt op een link in een van die e-mails, als uw computer dergelijke functies ondersteunt. Elke e-mail bevat instructies over de manier waarop u zich kunt uitschrijven voor deze waarschuwingen en nieuwsbrieven.

Cookies

We gebruiken cookies en aanverwante technologieën (‘Cookies’) om diensten te verlenen en informatie te verzamelen wanneer gebruikers op onze websites surfen, en dit om de gebruikerservaring te bevorderen en te personaliseren, om gebruikspatronen te begrijpen en om onze websites, producten en diensten te verbeteren. Gelieve onze cookieverklaring door te nemen voor meer informatie over specifieke cookies die op onze websites worden gebruikt.

Af en toe bieden we links aan naar andere websites, en dit voor uw gemak en ter informatie. De werking van deze websites is niet afhankelijk van onze websites en we oefenen geen controle uit op deze websites. Deze websites hebben mogelijk hun eigen privacyverklaringen of gebruiksvoorwaarden, die u het best naleest als u andere websites bezoekt via een link op onze sites. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze onafhankelijke websites.

Updates van deze privacyverklaring

Ook al gaat het doorgaans om kleine wijzigingen, toch kan Hologic zijn privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, naar eigen goeddunken. Hologic zet zijn bezoekers er dan ook toe aan om deze pagina na te kijken op veranderingen aan de privacyverklaring.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Om een van uw wettelijke rechten die in deze toelichtingen worden beschreven, uit te oefenen, of als u vragen heeft over deze toelichtingen of onze praktijken van gegevensverwerking, kunt u contact opnemen via e-mail op: data.privacy@hologic.com

Gegevens over de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens verzameld via deze website en in Nederland en België vindt u hier.

Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.