Algemene voorwaarden

Deze website (“site”) wordt u door Hologic Netherlands B.V. (“Hologic”) aangeboden

1.Acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op deze website en uw gebruik ervan en uw toegang daartoe. Door deze site te gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Als u er niet mee akkoord gaat, dient u deze website niet te gebruiken. Hologic behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving: 1) delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst tijdstip te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, 2) geplaatste stukken te controleren en te verwijderen, 3) de beschikbaarheid van de website stop te zetten, 4) de website of de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder kennisgeving niet langer voort te zetten, te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.

Hologic behoudt zich het recht voor de toegang van enige persoon tot de website of een deel daarvan met onmiddellijke ingang zonder kennisgeving op elk gewenst tijdstip en om het even welke reden naar eigen goeddunken te beperken, te weigeren of te beëindigen.

Uw voortgezet gebruik van de site nadat er wijzigingen op de website werden geplaatst, betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. Zolang u zich houdt aan deze gebruiksvoorwaarden, verleent Hologic u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de site te openen en te gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en Hologic in verband met het onderwerp hierin. Als zou blijken dat enige voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of nietig is of om welke reden dan ook niet kan worden afgedwongen, blijft de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen onverkort bestaan.

2. Privacybeleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of gerelateerd aan deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de privacy policy van Hologic. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de privacy policy zoals ze op deze website geplaatst werd.

3. Disclaimers

Hologic beweert, garandeert of belooft niet dat de site of enige inhoud ervan, diensten of werking van de site foutloos is of niet zal worden onderbroken, noch dat eender welke gebreken zullen worden gecorrigeerd, noch dat uw gebruik van de site specifieke resultaten zal afwerpen. De site en de inhoud ervan worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”. Alle informatie die op de site wordt gegeven, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hologic kan niet garanderen dat mogelijke bestanden of andere gegevens die u van de site downloadt, vrij zijn van virussen of besmetting of destructieve eigenschappen. Hologic wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van accuratesse, niet-schending, verkoopbaarheid en geschiktheid voor enig speciaal doel. Hologic wijst elke en alle aansprakelijkheid af voor de handelingen, verzuimen en het gedrag van derden in verbinding met of met betrekking tot uw gebruik van de site en/of mogelijke diensten van Hologic. U aanvaardt de totale verantwoordelijkheid in verband met uw gebruik van de site en/of mogelijke diensten van Hologic. U aanvaardt de totale verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de site en alle gekoppelde sites. Bij ontevredenheid over de site, is stoppen met het gebruik van de site of zijn inhoud ervan uw enige rechtsmiddel.

Hologic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot bijzondere of gevolgschade, die voortvloeit uit uw toegang tot, of onvermogen toegang te krijgen tot deze site of uw gebruik van, of vertrouwen in deze site of de inhoud ervan. In geen geval zal Hologic of enige partij die betrokken is bij de aanmaak, productie of verstrekking van informatie aan de site aansprakelijk zijn ten opzichte van enige partij voor eventuele indirecte, bijzondere of andere gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele verloren winsten, bedrijfsonderbrekingen, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatiesysteem of anders, zelfs als Hologic of zijn vertegenwoordigers op de hoogte waren gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, voor enige claim die is toe te schrijven aan het gebruik van deze website, inclusief als gevolg van fouten, verzuimen, of andere onnauwkeurigheden in de website of software, of ander materiaal dat gedownload werd via de site of via een hyperlink erop. De aansprakelijkheid van Hologic is beperkt tot in de mate die maximaal door de wet is toegestaan. Bovendien is Hologic niet verplicht deze site of de inhoud ervan bij te werken, en is Hologic niet aansprakelijk voor enig verzuim dergelijke informatie bij te werken.

Het kan zijn dat u door links in de website de website van Hologic verlaat. Hologic is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor uw gebruik van andere websites die u misschien via bepaalde links op deze site opent. Hologic heeft geen controle over deze gekoppelde sites, is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of het onderhoud van deze sites, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, noch bevestigt enige inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke andere sites. Alle dergelijke informatie wordt verstrekt door de gekoppelde partij, het gekoppelde bedrijf of de gekoppelde organisatie. Er kunnen geen garanties, expliciet, impliciet of anderszins worden toegeschreven aan Hologic op basis van de aanwezigheid van enige extern gerichte hyperlink op deze website. Deze links en andere ”bronnen” waarnaar op deze site verwezen wordt, worden louter gegeven als publieke service aan gebruikers van het World Wide Web en opname op onze site betekent geen goedkeuring door of connectie met Hologic. U begrijpt ook dat Hologic niet kan en zal verklaren of garanderen dat eventuele software of ander materiaal die/dat via de website of andere gekoppelde sites beschikbaar is, vrij zal zijn van infecties, virussen of andere codes die besmetting of destructieve eigenschappen vertoont. U bent verantwoordelijk voor de implementatie van voldoende procedures en controlepunten, om te voldoen aan uw speciale behoeften aan accuratesse van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor de handhaving van een middel buiten de website om voor de reconstructie van eventuele verloren gegane gegevens. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor en het risico van uw toegang en gebruik van de website, inclusief uw verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle materiaal dat via de website verstrekt wordt.

Dit is een openbare website. U kunt geen vertrouwelijkheid verwachten in verband met eventuele gebruikersinhoud die u aan deze website doorgeeft. Geef hier geen vertrouwelijke informatie door.

Hologic en zijn dochtermaatschappijen, filialen, licentiegevers, merkvergunninghouders en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of verzuimen in internet-, netwerk- of de hosting services en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stellen of de elektronische communicatie van Hologic vrij zijn van virussen of mogelijke andere schadelijke elementen.Al het materiaal dat wordt gedownload of op andere wijze verkregen door gebruik van deze website, verkrijgt u door uw eigen beslissing en op eigen risico. Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor mogelijke schade aan uw computersysteem of het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

4. Inhoud

Alle tekst, grafische afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, afbeeldingen en computercode (gezamenlijk “inhoud” genoemd), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, expressie, “uiterlijk en gevoel” en ordening van dergelijke inhoud, die op de site is opgenomen, is eigendom van en wordt gecontroleerd of is in licentie gegeven door of aan Hologic, en wordt beschermd door wetten inzake het fysieke uiterlijk in de handel, auteursrecht, octrooi en handelsmerk en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten tegen oneerlijke concurrentie.

Behalve indien uitdrukkelijk voorzien in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel gedeelte van de site en geen enkele inhoud op enige wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst, publiek worden weergegeven, versleuteld, vertaald, doorgezonden of gedistribueerd (inclusief via “mirroring”) naar enige andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor enige commerciële onderneming, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hologic. U mag geen inhoud of een kopie of aanpassing van dergelijke inhoud gebruiken of exporteren of her-exporteren in strijd met enige toepasselijke wet of regelgeving, met inbegrip maar niet beperkt tot de exportwetten en regelgeving van de Verenigde Staten.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, het fysieke uiterlijk en de producten (“items”) op deze website zijn in de Verenigde Staten en internationaal beschermd. Er mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hologic geen gebruik worden gemaakt van om het even welk van deze items, behalve om de producten of het bedrijf te identificeren. De identificatie moet in het juiste formaat zijn overeenkomstig de lokale statuten en regels. Hologic dwingt zijn intellectuele eigendomsrechten actief af tot in de volste mate die door de wet is toegestaan.

U mag de informatie over producten en diensten van Hologic gebruiken (zoals witboeken, gegevensbladen en dergelijke materialen) die bewust beschikbaar zijn gesteld door Hologic om ze te downloaden van de site, mits u (1) geen eigendomskennisgevingen uit alle kopieën van dergelijke documenten verwijdert, (2) dergelijke informatie alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële informatiedoeleinden gebruikt en dergelijke informatie niet kopieert of op een netwerkcomputer plaatst of via enig medium uitzendt, (3) geen wijzigingen aanbrengt aan dergelijke informatie, en (4) geen extra verklaringen of garanties geeft in verband met dergelijke documenten.

5. Bijdrager

Door gebruikersinhoud aan de website te leveren, stemt u ermee in dat het materiaal geschikt, constructief en relevant is en geen zaken bevat die onwettig zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie, inclusief maar niet beperkt tot items die (1) lasterlijk of beledigend zijn voor een andere persoon of eenheid, (2) schade kunnen veroorzaken aan een persoon of eigendom of anderzijds de goede naam van een persoon of organisatie kunnen aantasten of een persoon of organisatie pesten, (3) mogelijke wettige rechten van een persoon kunnen schenden (inclusief het recht op privacy of publiciteit), (4) pornografisch, obsceen, profaan, vulgair, onfatsoenlijk of bedreigend zijn, (5) cultureel, etnisch of anderzijds aanstootgevend zijn, of (6) enige illegale activiteit suggereren of aanmoedigen.U zult aanvaardbare inspanningen leveren om het materiaal te scannen op virussen of andere besmettingen of destructieve eigenschappen en die verwijderen voordat u het doorgeeft. U zult ook geen kettingbrieven, piramideschema’s, onderzoeken via deze website doorgeven. U zult ook geen titels vervalsen of identiteiten of andere gegevens manipuleren om de oorsprong van mogelijke inhoud en/of gebruikersinhoud die via onze website wordt doorgestuurd onherkenbaar te maken of om uw aanwezigheid op de website te manipuleren. U zult onze sites, servers of netwerken niet hinderen of verstoren of enige actie ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote belasting legt op onze infrastructuur.

U bevestigt, verklaart en garandeert dat de gebruikersinhoud die u aan de website voorlegt, geen recht van een ander schendt, zoals, maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk of octrooi of enige vertrouwelijke verplichting.

U erkent en stemt ermee in dat elk van uw ideeën, suggesties of gedachtewisselingen of elke andere gebruikersinhoud die u op de website verstrekt en die niet onderworpen is aan enige bescherming van het intellectuele eigendomsrecht, door elke andere bijdrager zonder compensatie of toeschrijving mag worden gebruikt.

Hierbij verleent u Hologic, zijn dochterondernemingen, filialen, merkvergunninghouders en andere partners een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sub-licentie verleenbare en overdraagbare licentie voor het gebruik, de reproductie, de aanmaak van afgeleide werken van, de distributie, de publieke uitvoering, de publieke weergave, overdracht en publicatie van gebruikersinhoud die u heeft verstrekt op deze website of op enige andere website van Hologic of in ander marketing- of public-relations materiaal van Hologic in een en alle media.

U alleen bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersinhoud en de consequenties van plaatsing, doorsturen en/of publicatie ervan. Hologic kan, maar is niet verplicht gebruikersinhoud voordat en/of nadat deze is doorgegeven te herzien en te controleren. U erkent echter, dat het onmogelijk voor ons is om alle gebruikersinhoud te bekijken en te controleren. Hologic, zijn dochterondernemingen, filialen, partners, licentieverleners, merkvergunninghouders en leveranciers zullen en kunnen, zonder beperking, niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuratesse, volledigheid, kwaliteit of geldigheid van gebruikersinhoud die door derden op de website is geplaatst.

Hologic bevestigt geen gebruikersinhoud of eender welke opinie, aanbeveling of advies dat hierin wordt uitgedrukt, en Hologic wijst uitdrukkelijk elke en alle aansprakelijkheid in verband met gebruikersinhoud af.

Hologic heeft het exclusieve recht en vermogen om berichten of andere gebruikersinhoud die aanstootgevend, onjuist of anderszins om welke reden dan ook in strijd met deze voorwaarden zijn, op elk gewenst tijdstip zonder kennisgeving of goedkeuring en naar eigen goeddunken te bewerken en/of te verwijderen. Elke gebruiker die gelooft dat ingediende gebruikersinhoud aanstootgevend of onjuist is, wordt aangemoedigd onmiddellijk contact op te nemen met Hologic per e-mail. Na ontvangst van een dergelijke melding zullen we binnen een redelijke periode alles wat redelijkerwijs mogelijk is doen om de actie te ondernemen die wij noodzakelijk achten. Omdat dit een handmatig proces is, dient u te weten dat we misschien niet in staat zullen zijn om bepaalde gebruikersinhoud onmiddellijk te verwijderen of te bewerken.

6. Beperkingen aan de accuratesse

Hologic ontwikkelde de website als een dienst om informatie te geven over zijn producten en diensten. Verondersteld wordt dat de informatie accuraat is op het tijdstip dat deze wordt aangemaakt. Maar net als bij elk gedrukt materiaal kan informatie in de loop van de tijd achterhaald raken. De informatie op de website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Ook kunnen de producten en diensten die op de website zijn beschreven, op gegeven moment zonder kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd. Het is belangrijk te vertrouwen op het advies van een deskundige professional. Niets in enige presentatie kan als een medisch, wettelijk, investerings-, financieel of ander advies worden opgevat. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van een dergelijk advies. Hologic onderschrijft geen specifieke chirurgische technieken of behandelingsmethoden. Het is aan de individuele gezondheidszorgverlener om naar zijn beste medische oordeel de juiste zorg voor de patiënt of chirurgische technieken te bepalen. Iedereen wordt geadviseerd zijn gezondheidszorgverleners te raadplegen voor volledige informatie over de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van de medische technologieën die op deze site worden besproken. Hologic zal al het mogelijke in het werk stellen om accurate en de allernieuwste informatie op de website op te nemen, maar geeft geen garanties of verklaringen voor wat betreft de accuratesse. Alle gebruikers gaan ermee akkoord dat elke toegang tot en elk gebruik van de website op eigen risico is.

7. Verklaringen gericht op de toekomst

Van tijd tot tijd kunnen Hologic of zijn vertegenwoordigers mondeling of schriftelijk toekomstgerichte verklaringen hebben afgelegd of afleggen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen zijn opgenomen in, maar zijn niet beperkt tot persberichten, mondelinge verklaringen gedaan door of met goedkeuring van een bevoegde leidinggevende persoon, of in dit rapport of andere dossiers gemaakt door Hologic samen met de Securities and Exchange Commission. De woorden of zinsdelen ”trend”, ”verwachten”, ”groeien”, ”zullen”, ”konden”, ”waarschijnlijk leiden tot”, ”gepland”, ”voortgezet”, ”geanticipeerd”, ”geschat”, ”ontworpen”, ”ingepland”, ”zou kunnen hebben”, ”beoogd”, ”gelooft”, ”blijft doorgaan”, ”overweegt”, ”kan zijn”, ”beraamd”, ”eventualiteit” of soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om ”op de toekomst gerichte verklaringen” te identificeren in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Hologic wil ervoor zorgen dat dergelijke verklaringen vergezeld gaan van zinvolle waarschuwende verklaringen, om voor zover dat mogelijk is de beschermingen van de ‘veilige haven’ zoals vastgesteld in de genoemde wet te maximaliseren. Bijgevolg worden dergelijke verklaringen in hun geheel gekwalificeerd door verwijzing naar en gaan ze vergezeld van de volgende bespreking van bepaalde belangrijke factoren die ervoor zouden kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van die uit de op de toekomst gerichte verklaringen. Investeerders moeten zich bewust zijn van factoren die van invloed kunnen zijn op de zaken of de financiële positie of resultaten van Hologic. Er wordt ook verwezen naar andere delen van dit rapport en het meest recente jaarverslag van Hologic op formulier 10-K, dat op verzoek bij Hologic verkrijgbaar is. Dit bevat aanvullende informatie betreffende factoren die negatieve invloed zouden kunnen hebben op de zaken of financiële positie of resultaten van Hologic. Bovendien werkt Hologic in een sterk veranderende en zeer competitieve zakelijke omgeving. Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe risico’s opduiken, en het is onmogelijk voor het management om alle risicofactoren te voorspellen. Ook kan het niet noodzakelijk de invloed van al dergelijke factoren op Hologic identificeren of inschatten, of de mate waarin een dergelijke factor of combinatie van factoren ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van die in de op de toekomst gerichte verklaringen. Daarom moet niet op toekomstgerichte verklaringen vertrouwd worden als een voorspelling van de werkelijke resultaten.

8. Inhoud/software van derden

Hologic is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van een site die eigendom is van een derde partij en die via een hyperlink gekoppeld kan zijn aan de website, of een dergelijke hyperlink nu gegeven wordt door de website of door een derde partij, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Een koppeling op onze website naar een andere site betekent geen goedkeuring van een dergelijke andere site en geeft geen oordeel of garantie in verband met de accuratesse, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een site die aan de website kan zijn gekoppeld, en we aanvaarden er geen verantwoordelijkheid voor. Alle software beschikbaar om te downloaden van of via deze website wordt onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst beschikbaar gesteld. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentie-overeenkomst, wordt de software alleen beschikbaar gesteld voor gebruik door eindgebruikers en zijn verder kopiëren, reproductie of her-distributie van de software uitdrukkelijk verboden. Garanties, indien aanwezig, in verband met dergelijke software zijn alleen van toepassing voor zover uitdrukkelijk uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst. Hologic wijst hierbij uitdrukkelijk alle verdere verklaringen en garanties in verband met de software af, van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending

10. Eigendomsrechten in de website

Deze website is van openbaar en alle ingediende informatie wordt niet-vertrouwelijk geacht. U accepteert dat alle uitvindingen die in de van u afkomstige ingediende gebruikersinhoud zijn opgenomen, onder de toepasselijke octrooiwetten een “publicatie” van een dergelijke uitvinding vormen. U accepteert dat elke gebruikersinhoud die is ingediend en/of wordt besproken op de website onderworpen kan zijn aan octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van Hologic of zijn dochtermaatschappijen, filialen, merkvergunninghouders, andere partners of derden. Als u overweegt ideeën, voorstellen, suggesties of oplossingen of andere gebruikersinhoud die op de website is ingediend te gaan gebruiken, bent u ervoor verantwoordelijk te zorgen voor de juiste vergunning in verband met de intellectuele eigendomsrechten voordat u deze in exploitatie neemt.

11. Deelbaarheid

Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt geacht, zal de ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling worden vervangen door een geldige, uitvoerbare bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling het meest nabij komt en blijven de resterende bepalingen van kracht.

12. Geen verklaring van afstand

Als Hologic nalaat enig deel van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, vormt dit geen verklaring van afstand van een van de rechten van Hologic onder deze gebruiksvoorwaarden, niet voor acties van enige persoon in het verleden noch voor die in de toekomst. Noch de ontvangst van mogelijke fondsen door Hologic, nog het vertrouwen van iemand op de acties van Hologic, kan worden beschouwd als een verklaring van afstand van enig deel van deze gebruiksvoorwaarden. Alleen een specifieke, schriftelijke verklaring van afstand, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Hologic zal om het even welk wettelijke effect hebben.

13. Titels

De titels van de paragrafen van de gebruiksvoorwaarden zijn louter voor het gemak ingevoegd en vormen geen onderdeel van of hebben op geen enkele wijze invloed op de betekenis of interpretatie van de gebruiksvoorwaarden.

Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.